අල් කුර්ආන් වචන අර්ථකතනය සිංහලෙන් බාගත කර ගැනීමට

01 ජුසුව      11 ජුසුව      21 ජුසුව 02 ජුසුව     12 ජුසුව      22 ජුසුව 03 ජුසුව     13 ජුසුව     23 ජුසුව 04 ජුසුව     14 ජුසුව     24 ජුසුව 05 ජුසුව     15 ජුසුව     25 ජුසුව 06 ජුසුව     16 ජුසුව     26 ජුසුව 07 ජුසුව     17 ජුසුව     27 …