අල් කුර්ආන් වචන අර්ථකතනය සිංහලෙන් මෘදුකාංගය ලබා ගැනීමට

අල් කුර්ආන් වචන අර්ථකතනය සිංහලෙන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෘදුකාංගය ලබා ගැනීමට

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *