අල් කුර්ආන් වචන අර්ථකතනය සිංහලෙන් බාගත කර ගැනීමට

01 ජුසුව      11 ජුසුව      21 ජුසුව

02 ජුසුව     12 ජුසුව      22 ජුසුව

03 ජුසුව     13 ජුසුව     23 ජුසුව

04 ජුසුව     14 ජුසුව     24 ජුසුව

05 ජුසුව     15 ජුසුව     25 ජුසුව

06 ජුසුව     16 ජුසුව     26 ජුසුව

07 ජුසුව     17 ජුසුව     27 ජුසුව

08 ජුසුව     18 ජුසුව    28 ජුසුව

09 ජුසුව     19 ජුසුව    29 ජුසුව

10 ජුසුව     20 ජුසුව    30 ජුසුව

 

ජුසු උ 1-30 දක්වා එකවර බාගත කරගැනීමට

සම්පූර්ණ අල් කුර්ආනය සිංහල වචන අර්ථකතනය සමඟින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *