குர்ஆன் – தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு பதிவிறக்கம் செய்ய

01 Juzu      11 Juzu    21 Juzu

02 Juzu     12 Juzu    22 Juzu

03 Juzu     13 Juzu    23 Juzu

04 Juzu     14 Juzu    24 Juzu

05 Juzu     15 Juzu    25 Juzu

06 Juzu     16 Juzu   26 Juzu

07 Juzu     17 Juzu   27 Juzu

08 Juzu    18 Juzu   28 Juzu

09 Juzu    19 Juzu   29 Juzu

10 Juzu    20 Juzu   30 Juzu

 

குர்ஆன் – தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு பதிவிக்கம் செய்ய (01-30 Juzu)

Download the complete Al-Quran with Tamil word to word translation from here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *