අප ගැන

අල් කුර්ආන් වචන අර්ථකතනය සිංහලෙන් යන මෙම ව්‍යාපෘතිය පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ හිටපු කථිකාචාර්ය මවුලවි A.L.M.ඉබ්‍රාහීම් (ගෆූරි, B.A.(hons), M.A.) හා නූරානියාහ් අරාබි විදුහලේ අධ්‍යක්ෂක අෂ්-ෂෙයික් M.අර්කම් නූරාමිත් (අබූ හුමයිද්) යන විද්වතුන්ගේ අනුශාසකත්වය යටතේ, තන්වීර් ඇකඩමියේ දේශක මවුලවි මාහිර් T.D. රාම්ඩීන් (නූරි) හා මවුලවි අස්ලම් ඇතුලු ශ්‍රී ලාංකීය විද්වතුන් පිරිසක් විසින් තන්වීර් ඇකඩමිය හා ඒකාබද්ධව පවත්වාගෙන යන්නකි.මෙය පරිශීලනය කරන්නන්ට අල් කුර්ආනයේ වචන වල සිංහල අර්ථය පහසුවෙන් දැන ගැනීමට හැකි වන ආකාරයෙන් නිර්මාණය කර ඇත.මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා සම්මාදම් වූ සැමට ඔබගේ දුආ ප්‍රාර්ථනාවන් එකතු කරන්න.මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා සම්මාදම් වූ සැමට අල්ලාහ්ගේ ආනිසංස හිමි වේවා! ආමීන්!